Adviezen 2022 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Adviezen 2022

Ongevraagd advies ontwikkelagenda 2018-2022 ASD 20170022

Op 19 december jl is de kenniskring jeugd van de Adviesraad Sociaal Domein in overleg geweest met de ambtenaren van de gemeente Oss over de ontwikkelagenda 2018-2022.
Daarin wordt de verbinding gelegd tussen jeugdhulp en passend onderwijs. Na de informatieve presentatie hebben we een goede inhoudelijke discussie gevoerd. Afgesproken is om onze visie in een ongevraagd advies met u te delen, zodat dit nog meegenomen kan worden in de uiteindelijk versie die 18 januari wordt gepresenteerd in het regionaal bestuurlijk overleg.

 

ASD 20170022

Advies afstemmingsverordening 2018 ASD 20170021

Op 7 november 2017 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de adviesaanvraag betreffende ‘Besluit tot vaststelling van de Afstemmingsverordening 2018’. Het aantal wijzigingen in deze geactualiseerde verordening is weliswaar beperkt, maar kan voor de betroffen inwoner en/of voor zijn eventuele gezinsleden ingrijpende en mogelijk sociaal en maatschappelijk onaanvaardbare gevolgen hebben. 

 

ASD 20170021

Ongevraagd advies armoedebeleid Oss ASD 20170020

Op 24 april 2017 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD) gevraagd advies gegeven over "Kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid". In dit advies gaf de ASD  aan het te betreuren dat dit armoedebeleid en het beleidskader Schuldhulpverlening van de gemeente Oss leidend waren voor de verdeling van de extra structurele financiële middelen die het Rijk ter beschikking stelde.

Ongevraagd advies financiering Proeftuin Ruwaard ASD 20170019

De Adviesraad Sociaal Domein heeft kennisgenomen van het voorstel van het college van B&W om de Proeftuin Ruwaard op een nieuwe manier te financieren. De ASD is daar  zeer verheugd over.
Dit geeft nieuwe kansen voor de Ruwaardbewoners én voor de professionals. En als “proeftuin” bij succes, mogelijkerwijs in de toekomst voor heel Oss.

Advies rapport “Cliëntenervaringen Jeugdhulp gemeente Oss, meting 2017” ASD 20170018

ASD 20170018

Advies verordening Wmo 2018 ASD 20170014

Op 15 augustus ontving de ASD de conceptverordening Wmo 2018. Bij het bestuderen van het document heeft de ASD allereerst getracht zich een oordeel te vormen over de  mate van duidelijkheid met betrekking tot de rechten en plichten van een cliënt. Immers, deze verordening is niet alleen belangrijk voor de ambtenaar, maar ook voor cliënt,  familie, ondersteuners, wijkteam, etc. Ook de VNG dringt aan op deze duidelijkheid en op het kenbaar maken van de regelgeving aan de buitenwereld. 

 

ASD 20170014

Advies gezond leven, goed leven gezondheidsbeleid 2018-2021 ASD 20170016

De ASD is zeer verheugd dat er in Oss een breed gezondheidsbeleid, gebaseerd op het begrip positieve gezondheid, tot stand gaat komen. De samenwerking met de Gemeente Bernheze wordt als een duidelijk voordeel gezien. Door deze samenwerking ontstaan veel mogelijkheden om een gezonde samenleving te stimuleren en te faciliteren en om van elkaar te leren.
De ASD is benieuwd hoe de concrete plannen op de verschillende terreinen eruit gaan zien, op welke termijnen de uitvoering plaats gaat vinden en hoe de resultaten gemeten gaan worden. 
 

 

ASD 20170016

Ongevraagd advies bemoeizorg nieuwe stijl ASD 20170013

De ASD-Oss kwam twee notities tegen, die op 7 september geagendeerd staan in de Raadscommissie Sociaal-Bestuurlijk:

Advies kwalitatieve maatwerkvoorziening huishoudelijke zorg 2017 ASD 20170007

Op 21 juni 2017 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het verzoek om een advies uit te brengen op de aangepaste HVT regeling 2018, nu Kwalitatieve Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Zorg (KMHZ) geheten.

Advies kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid ASD 20170006

Op 21 april 2017 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de definitieve versie van het plan van aanpak Kinderen in armoede, inclusief de stukken voor de gemeenteraad inzake de verordening Meedoen is belangrijk 2017, alsmede het voorstel “Kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid” 

Vanuit het ambtelijk contact werd duidelijk dat het huidige armoedebeleid en beleidskader Schuldhulpverlening het uitgangspunt is met betrekking tot de verdeling van de extra structurele financiële middelen voor armoedebestrijding kinderen.

Advies inkoopplan Wmo 2018-2019 ASD 20170005 ASD 20170010

Op 29 maart kregen wij per e-mail het verzoek om een advies uit te brengen over het Inkoopplan 2018-2019. De vraag was om hierop voor 27 april te reageren zodat ons advies mee kon gaan bij het College voorstel.
Op 7 april kregen wij een tweede concept toegezonden van het Inkoopplan 2018-2019.
Het mag duidelijk zijn dat een zeer korte tijd gegeven is om een goed advies onzerzijds op te kunnen stellen.

Ongevraagd advies inclusiebeleid 2 ASD 20170003

Op 17 februari heeft de Adviesraad Sociaal Domein onderstaande tekst aan wethouder Van der Ven voorgedragen. Bij dezen willen wij over de Inclusieagenda weer een officieel ongevraagd advies geven. Wij deden dat al eerder op 1 november 2016 en u reageerde daar op 13 december op. Wij zijn echter niet erg tevreden met uw antwoord en willen daarom nog een aanzet geven op dit dossier.

 

ASD 20170003

Ongevraagd advies Welzorg ASD 20170002

In 2013 startte de gemeente Oss de aanbesteding met Welzorg Nederland (verder Welzorg) voor de levering en service van hulpmiddelen. De gemeente fungeerde hierin als centrumgemeente voor de regio Noordoost- Brabant. Welzorg moest vanaf dat moment aan ongeveer 5200 mensen de benodigde hulpmiddelen leveren.

Brief inzake PGB vs ZIN ASD 20170001

 

ASD 20170001